سامانه ثبت نام الکترونیکی هیات انجمن های ورزشی تهران

755 هزار نفر به شاغلان توليد و خدمات اضافه شد1

- نظرات : 1 اظهار نظر - بازدید [ 192 ] - یکشنبه, 14 آبان 1396

755 هزار نفر به شاغلان توليد و خدمات اضافه شد1

adasdasd 5 out of 5 based on 1 ratings.

در بهار سال جاري 755 هزار و 411 نفر به شاغلانبخش كشاورزي، صنعتي و بخش خدمات نسبت به بهار سال گذشته اضافه شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، اگرچه نرخ بيكاري در بهار سال جاري نسبت به فصلمشابه سال قبل افزايش يافته و به 10.8 درصد رسيده است اما تعداد شاغلان در بخش هايتوليد و خدمات اضافه شده كه مي تواند نشات گرفته از افزايش جمعيت گروه فعال باشد.

در هر حال در بهار امسال چهار ميليون و 189 هزارو 558 نفر در بخش كشاورزي، هفت ميليون و 205 هزار و 841 نفر در بخش صنعت و 10ميليون و 465 هزار و 707 نفر در بخش خدمات مشغول فعاليت بودند.

اين تعداد در بهار سال گذشته در بخش كشاورزيچهار ميليون و 139 هزار و 710 نفر، صنعت شش ميليون و 975 هزار و 68 نفر و خدمات 9 ميليون و 990 هزارو 917 نفر بوده است كه به اين ترتيب رشد بخش كشاوري يك درصد، بخش صنعت سه درصد وخدمات چهار درصد محاسبه مي شود.

در مقابل اين ميزان شغل اضافه شده 117 هزار و169 نفر به جمع بيكاران اضافه شده اند. درحالي كه تعداد بيكاران در بهار سال 1393،دو ميليون و 530 هزار و 64 نفر گزارش شده است اين تعداد در بهار سال 1394 به دوميليون و 647 هزار و 233 نفر رسيده است.

مرتبط با موضوع